دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

بازمانده های ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

بازمانده های ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
ورودی نیمسال اول۹۷

-فرصت مجدد و محدود ثبت نام  آغازشد…
http://Azmoon.org 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۸۳۲۰۰۳۶تماس بگیرید.