دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

بازنشر تصاویر منتخب از آیت الله هاشمی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی

بازنشر تصاویر منتخب از آیت الله هاشمی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی