دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

حضور دکتر فرهاد رهبر در جمع کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

حضور دکتر فرهاد رهبر در جمع کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی