دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

روسای پیشین دانشگاه

dv-sr-team-01-01

دکتر صادق راستگو

از سال 1370 تا 1375
dv-sr-team-01-02

دکتر شهره آفاق

از سال 1375 تا 1380
dv-sr-team-01-03

دکتر متین پاک طینت

از سال 1380 تا 1385