دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مهدی‌شهر با حضور نماینده رئیس جمهوری افتتاح شد

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مهدی‌شهر با حضور نماینده رئیس جمهوری افتتاح شد