دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

پرسنل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

ریاست و معاونین

دکتر علیرضا مرادی

رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی

دکتر مهدی سلطانی فر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

مدیران گروه

دکتر مریم تعجبیان

مدیر گروه فنی و مهندسی

حوزه حراست و روابط عمومی

محمد صائمی

کارشناس حراست

مرتضی پارسا

کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی

حوزه مالی

متاسفانه مطلبی پیدا نشد.

حوزه آموزشی و پژوهشی، کارگزینی ، فناوری و اطلاعات

متاسفانه مطلبی پیدا نشد.

حوزه فرهنگی و دانشجویی

متاسفانه مطلبی پیدا نشد.

حوزه اداری

متاسفانه مطلبی پیدا نشد.