دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

حمید بیرقی

مدیر گروه عمران
دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه سمنان

تاریخ آغاز همکاری : ۱۳۸۷/۱۱/۰۱

آدرس ایمیل: dept.civ@msh-iau.ac.ir