دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

علی رشیدی

مدیر گروه علوم قضایی
کارشناسی ارشد ناپیوسته جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد دامغان