دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

فهیمه مومن

کارشناس مسئول امور اداری - مسئول طرح و برنامه و بودجه- حسابدار(صندوق رفاه دانشجویی)
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه علوم پایه دامغان

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۳

آدرس ایمیل: research@msh-iau.ac.ir

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی:شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )