دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

مریم تعجبیان

مدیر گروه کامپیوتر
کارشناسی ارشد ( معماری کامپیوتر ) دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تاریخ آغاز همکاری : ۱۳۸۷/۰۸/۰۶

آدرس ایمیل: dept.cmp@msh-iau.ac.ir