دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

محمد صائمی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۲۲-۰۲۳ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

صدیقه عربیان

شماره تماس: ۰۲۳۳۳۶۲۰۰۰۰-داخلی۱۱۰ آدرس ایمیل: ict@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

مرتضی پارسا

شماره تلفن روابط عمومی: ۳۳۶۲۷۴۷۴-۰۲۳ شماره فکس روابط عمومی: ۳۳۶۲۷۴۷۵-۰۲۳ شماره تلفکس روابط عمومی مجازی: ۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۳ آدرس ایمیل: ravabet.o@msh-iau.ac.ir ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

فهیمه مومن

مسئول طرح و برنامه و بودجه حسابدار(صندوق رفاه دانشجویی) شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۳ آدرس ایمیل: research@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی:شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب