دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

علیقلی پارسا

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۸ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

سید حمیدرضا محمدی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۴۱ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

نیلوفر شریفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی کلیه رشته ها شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی۱۱۶ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

مرتضی بخشی

شماره تماس: ۳۳۶۲۸۵۸۵-۰۲۳  ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

راضیه طاماتی

کارشناس گروه های برق-کامپیوتر شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۴ آدرس ایمیل: ac.aff@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

ناصر علی کیپور

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۲۳ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

سمیه پاکدامن

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۹ آدرس ایمیل: finance@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

سعید سعیدی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۵ آدرس ایمیل: personnel@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

علی محمودیان

کارشناس امور عمرانی کارشناس آزمایشگاهها و کارگاهها شماره تماس: ۰۲۳۳۳۶۲۰۰۰۰-داخلی۱۲۹ آدرس ایمیل: civ.aff@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

عباس زیاری

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۴۴ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

فهیمه مومن

مسئول طرح و برنامه و بودجه حسابدار(صندوق رفاه دانشجویی) شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۳ آدرس ایمیل: research@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی:شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب